Algemene Voorwaarden en Privacybeleid

Welkom bij www.ruiljecadeaubon.nl ("Ruiljecadeaubon").. Doordat u Ruiljecadeaubon bezoekt gaat u akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat Ruiljecadeaubon voor iedereen werkt.

Gebruik van Ruiljecadeaubon
U plaatst een advertentie in de juiste categorie of gebied en zult niet:

Misbruik van Ruiljecadeaubon
Voor het melden van illegale en inbreukmakende advertenties en andere problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u gebruik te maken van het Tip de webmaster-systeem; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via het contactformulier.

Indien wij aanwijzingen van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden en de Beleidsregels, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – de hieronder genoemde maatregelen treffen:

Deze lijst is geen limitatieve opsomming. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet ons toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van Ruiljecadeaubon te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van Ruiljecadeaubon door gebruikers.

Materiaal
Ruiljecadeaubon bevat gegevens van ons, van u en van andere gebruikers. U gaat ermee akkoord onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van materiaal op Ruiljecadeaubon geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Ruiljecadeaubon. Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen middels het Formulier Melding van Inbreuk te vinden op de site; wij zullen de kwestie dan onderzoeken. Wij behouden ons het recht voor materiaal te verwijderen indien wij redenen hebben om te vermoeden dat deze gebruiksvoorwaarden of de rechten van wie dan ook zijn geschonden.

Aansprakelijkheid
U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op Ruiljecadeaubon afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van Ruiljecadeaubon. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of.

Persoonlijke gegevens
Door gebruik te maken van Ruiljecadeaubon gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op servers in de Europese Unie, zoals verder beschreven in ons privacybeleid. Tevens gaat u akkoord met het ontvangen van marketing materiaal van ons, tenzij u ons meldt dat u zulke berichten liever niet wilt ontvangen.

Algemeen
Deze voorwaarden en de overige beleidsregels vermeld op Ruiljecadeaubon vormen de hele overeenkomst tussen Ruiljecadeaubon B.V. en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving. Uitgezonderd kennisgevingen inzake illegaal of inbreukmakend materiaal moeten uw berichten aan ons per aangetekende post worden gericht aan Ruiljecadeaubon B.V., Wibautstraat 224, 1097 DN te Amsterdam met BTW nummer 803.603.307.B.01 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28058712. Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een advertentie plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Enige andere wijziging van deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de gebruikers en door ons. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met Ruiljecadeaubon via het contactformulier.

Beleidsregels:
Waar deze Beleidregels in strijd mocht zijn met de Algemene voorwaarden dan gelden de Algemenevoorwaarden. Ruiljecadeaubon.nl adviseert u deze Algemenevoorwaarden te lezen.

Regels voor iedereen
Ruiljecadeaubon.nl is een platform

Ruiljecadeaubon.nl functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het ruilen, kopen en verkopen van cadeaubonnen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. Ruiljecadeaubon.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen ruilers,kopers en verkopers. Om die reden kan Ruiljecadeaubon.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

Ruiljecadeaubon.nl probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Ruiljecadeaubon.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en ruiler of koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Ruiljecadeaubon.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Biedingen niet bindend
Ruiljecadeaubon.nl is geen veilingsite, maar een advertentiesite met de mogelijkheid tot bieden. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop. Dit geldt echter niet indien een adverteerder in zijn advertentie op dit punt uitdrukkelijk andere regels hanteert. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en dus tevens het bod worden verwijderd als de advertentie ouder is dan 6 maanden.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw Ruiljecadeaubon.nl advertentie. Ruiljecadeaubon.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.
Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld Bibit, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. Ruiljecadeaubon.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Gebruik van de (inhoud van) de website van Ruiljecadeaubon.nl
Ruiljecadeaubon.nl promoot de Ruiljecadeaubon.nl website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. Ruiljecadeaubon.nl kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van Ruiljecadeaubon.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Ruiljecadeaubon.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) Ruiljecadeaubon.nl advertenties op uw site weer te geven. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media) zijn wel toegestaan tot een maximum van 100 advertenties. Indien het totale aantal advertenties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan 100 bedraagt, zal uw gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met deze beleidsregels, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van Ruiljecadeaubon.nl.

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van Ruiljecadeaubon.nl
Ruiljecadeaubon.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Ruiljecadeaubon.nl in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van Ruiljecadeaubon.nl, onverminderd het recht van Ruiljecadeaubon.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Ruiljecadeaubon.nl kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het Contactformulier.

Bindend advies
Alle geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die Ruiljecadeaubon zelf onderneemt om de aan Ruiljecadeaubon verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van Ruiljecadeaubon, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Algemen voorwaarden zal worden beslecht door middel van bindend advies volgens de regels van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of Ruiljecadeaubon een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-.

Regels voor het plaatsen van een advertentie

Algemeen

Intellectuele eigendomsrechten

Vergelijkingen en misleidende teksten

Niet toegestane informatie in advertentie

Informatie over prijs en betaalmethoden in advertentie

U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens Ruiljecadeaubon.nl na te komen.

Bescherming van intellectuele eigendom
Op Ruiljecadeaubon.nl wordt een groot aantal, en een grote verscheidenheid, aan cadeaubonnen aangeboden door particulieren in Nederland. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door Ruiljecadeaubon.nl verwijderd.

Het melden van een inbreuk
Om deel te nemen aan het Melding van Inbreuk Programma volstaat het om een mail te sturen naar info@ruiljecadeaubon.nl. In deze mail geeft u de advertenties aan die mogelijk inbreuk maken op uw geschonden eigendomsrechten, voorzien van een handtekening. Tevens moet die informatie Ruiljecadeaubon.nl in staat stellen de advertentie die moet worden verwijderd te identificeren.

Verboden of verdachte cadeaubonnen
Ruiljecadeaubon.nl is een advertentiesite die ruilers, kopers en verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en Ruiljecadeaubon.nl is hierbij niet betrokken. De ruil en (ver)koop van cadeaubonnen via Ruiljecadeaubon.nl is in beginsel toegestaan mits de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving. Als gebruiker van Ruiljecadeaubon.nl bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde cadeaubonnen wettelijk is toegestaan.

PRIVACY BELEID

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden in dit privacybeleid beschreven, verder wordt er beschreven hoe wij met deze gegevens omgaan
De persoonsgegevens die wij verzamelen worden gebruikt om de website (ruiljecadeaubon.nl) zo optimaal mogelijk te laten werken en het veilig ruilen,kopen en verkopen via Ruiljecadeaubon te bevorderen.
Ruiljecadeaubon, Magnoliaerf 22, 5038 KP te Tilburg de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verzamelen
Als u zich registreert op Ruiljecadeaubon.nl worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt:

Voor welke doeleinde verwerkt Ruiljecadeaubon de gegevens:

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden
Uw Persoonsgegevens zullen wij zonder uw toestemming niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Persoonsgegevens kunnen wij doorgeven aan bepaalde derden (zoals Justitie, politie en rechthebbenden) om zo aan wettelijke verplichtingen te voldoen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan deelnemers aan ons melding van inbreukprogramma, indien de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht of een tussenpersoon te goeder trouw van oordeel is dat een advertentie objecten of materialen bevat die niet zijn geautoriseerd door de eigenaar, diens tussenpersoon of de wet en derhalve de rechten van de eigenaar schenden. Met alle deelnemers aan het melding van inbreuk programma is een overeenkomst gesloten onder meer inhoudende dat gegevens worden verstrekt onder de strikte voorwaarde dat deze uitsluitend worden gebruikt in het kader van een gerechtelijke procedure en/of het verkrijgen van juridisch advies en door de deelnemer voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens uitwisselen met groepsmaatschappijen die helpen potentieel illegale handelingen op te sporen en te voorkomen en/of met derde partijen die soortgelijke diensten leveren. Indien wij of onze groepsmaatschappijen worden betrokken in een fusie of overname, dan kunnen wij uw persoonsgegevens delen met een ander bedrijf. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen die gegevens voor ons verwerken onder strikte voorwaarden terzake van beveiliging en geheimhouding, uitsluitend voor door ons te bepalen doeleinden zoals in dit privacybeleid omschreven.

Ruiljecadeaubon is gerechtigd derden toegang te geven tot uw advertenties teneinde hen in staat te stellen uw advertentie op hun website te promoten. Indien uw advertentie uw persoonsgegevens bevat, dan kunnen uw persoonsgegevens tevens onderdeel uitmaken van (het deel van) uw advertentie dat op de desbetreffende website te zien is. Indien u dit wilt voorkomen raden wij u aan geen persoonsgegevens in de advertentie zelf te zetten, doch enkel in de daarvoor bestemde velden.

Gebruik van informatie van Ruiljecadeaubon
U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op Ruiljecadeaubon.nl uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven.

Ruiljecadeaubon kan berichten die via Ruiljecadeaubon sites worden verstuurd blokkeren door middel van automatische middelen teneinde de verspreiding van spam tegen te gaan.

Marketing
Wij kunnen persoonsgegevens, verkregen i.v.m. plaatsing van een bon gebruiken voor het toesturen van aanbiedingen. Bent u niet gedient marketing communicaties van ons te ontvangen, kunt u dat eenvoudig doorgeven aan Ruiljecadeaubon door ons een e-mail te sturen op info@ruiljecadeaubon.nl.

Toegang, Wijzigen en Verwijderen
U kunt uw persoonsgegevens verwijderen door contact op te nemen met Ruiljecadeaubon.nl op info@ruiljecadeaubon.nl, ook voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op Ruiljecadeaubon.nl. Wanneer wij persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor bovenstaande doeleinden verwijderen wij deze persoonsgegevens Wij bewaren persoonsgegevens voor zover wettelijk toegestaan voor het oplossen van geschillen, het afdwingen van ons beleid en om kwaadwillenden tegen te houden.

Beveiliging
Wij zullen zo goed mogelijk zorgdragen, door een aantal technische en organisatorische maatregelen (onder andere, wachtwoorden, ) om uw persoonsgegevens te beveiligen.
Dit tegen enige vorm van niet toegestane toegang of verlies.
Dit betekend niet dat het perfect is, wij kunnen dus niets garanderen

Algemeen
Dit beleid kan te allen tijde aangepast worden door ons. Als er iets aangepast wordt zal dit zijn met onmiddellijke ingang. Het is dan ook aan te raden om regelmatig dit privacybeleid door te nemen. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@ruiljecadeaubon.nl.